на Мартин Белов

Книги

 1. Belov, M. (ed.) Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016
 2. Финансов конституционализъм. С: Сиби, 2015
 3. Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм С: Сиби, 2013 (534 с.)
 4. Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи С: Сиби, 2010 (191 с.)
 5. Сравнително конституционно право С.: Сиби, 2009 (в съавторство с Е.Танчев) (647 с.)
 6. Пряка демокрация С.: Сиби, 2009 (527 с.)
 7. Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement. Deventer: Kluwer, 2008 (editors C. Kortmann,J.Fleuren, W.Voermans) (в съавторство с Е. Танчев и К. Йонеско) (214 с.)
 8. Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел С.: Сиби, 2007 (391 с.)

Статии и глави от книги

 1. Същност на конституционните ценности и конституционните принципи. – в: Гройсман, С. (съст.) Право и права. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016
 2. Globalisation, Crisis of Territoriality and their Effects on the Constitutional Principles. – In: Belov, M. (ed.) Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016
 3. Can We Still Drive the State Machine the ‘Old School Way’? Structural and Functional Deficits of the Modern State. – In: Burasin, L., D. Gardasevic, A. Sardo (eds.) Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015
 4. Establishment of the Modern Constitutional Principles in Bulgaria. The Tarnovo Constitution of 1879. – in: Stolleis, M. (ed.) Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Band 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2015, p. 859 - 897
 5. Finding Ways through the Clouds of Uncertainty, Searching for Paths in the Desert of Sorrow. The Functioning of Constitutional Justice in a Non-Consolidated Democracy – in: Jovanovic, M. (ed.) Constitutional Review and Democracy. Hague: Eleven International Publishing, 2015, p. 253 – 269
 6. Executive Power Metamorphoses in the History of the Balkan Constitutionalism: Between the Imperatives of the Constitutional Teleology and the Potentialities of the Political Reality. – in: Romanian Journal of Comparative Law, volume 5, issue 2, 2014, p. 299 – 360
 7. Separation of Powers reconsidered: a Proposal for a New Theoretical Model at the Beginning of the 21st Century. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2014, p. 47-60.
 8. The Republic of Bulgaria. – in: Besselink, L., P. Bovend’Eert, H. Broeksteeg, R de Lange and W. Voermans (eds.) Constitutional Law of the EU Member states. Deventer: Kluwer, 2014, p. 121-191 (together with Evgeni Tanchev).
 9. Прямая демократия в местном самоуправлении Республики Болгарии – в: Гриценко, Е., Е. Маркварт, В. Мохов (сост.) Местное самоуправление и развитие територии: российский и европейский опыт. Перм: Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2014, с. 280 – 292.
 10. Reconsidering the Boundaries between Direct and Representative Democracy https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-belov.pdf
 11. Бюджетът като исторически еволюиращ културологичен код за интеграция и инклузивност на политическите общности. – в: Норма, 2014, № 11, с. 41 – 52.
 12. Човешкият образ в конституцията. – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 72 – 85.
 13. Гаранция за правата на човека ли са съдебните заседатели? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 259 – 275.
 14. Отвъд конституционния фетишизъм – какви промени са необходими в Конституцията от 1991 г. с оглед на нейната легитимност – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 435 – 461.
 15. Времевото разделение на властите в съвременното българско конституционно право. – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 99 – 116.
 16. Таймингът като част от правната институционализация на времето в съвременното българско конституционно право. – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 320 – 343
 17. Методология на конституционната промяна – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 403 – 423 (в съавторство с Е. Танчев)
 18. Конституционна рефлексия на глобалното управление – вариации на принципни проблеми в съвременния български конституционализъм – в: Новкиришка, М. (съст.) Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 275 – 290.
 19. Конституционната монархия като основна форма на държавно управление през XIX в. – в: Норма, 2014, № 5, с. 46 – 55
 20. Конституционният статус на монарха в балканския конституционализъм – в: Мръчков, В. (съст.) 135 от приемането на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 262-275
 21. Конституционни основи на пазарната икономика в Република България. – в: Теза, 2013, № 7, с. 111 – 124
 22. The Preamble of the Constitution in the European Constitutionalism. – in: Revista General de Derecho Romano, 2013, № 20. Статията е публикувана и на български език: Преамбюлът в европейския конституционализъм – в: Римско и съвременно публично право. София: УИ „Св.Климент Охридски“, 2013.
 23. Модели на религиозна свобода и толерантност според Търновската конституция. Норма, 2013, № 8, с. 41 – 57
 24. Римско и съвременно публично право – мултидискурсивендебат върху публичноправните традиции на Европа – в: Съвременно право, 2012, № 5
 25. Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма – в: Съвременно право, 2012, № 4
 26. Зараждането на символичната политика в зората на българския конституционализъм. Конституционната комуникация между монарх и парламент при управлението на княз Александър I Батенберг – в: сб. “Празничво-юбилейната история”, С: ИК “Ваньо Недков”, 2012, с. 191-202.
 27. Функции на конституционния преамбюл – в: сб. “Право, управление и медии през XXI век”, Благоевград: ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012
 28. Демократичната легитимност на съдебната власт – в: Теза, 2012, № 2
 29. Президентът и пряката демокрация – в: Норма, 2012, № 2
 30. Динамика на институционалното неравновесие при действието на Търновската конституцияв: Новкиришка-Стоянова, М., Д.Токушев (съст.) “100 години от рождението на проф. Михаил Андреев”, С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2011 (с. 75-97)
 31. Конституционноправна същност и типология на патронажната власт – в: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на Нов български университет. С: Фенея, 2011 (с. 266-281)
 32. Опозицията и правото на опозиция в съвременното българско конституционно право - в: Съвременното право. Проблеми и тенденции. С.: Сиби, 2011 (с. 59-80)
 33. The Institutional Infrastructure of the Rule of Law in Bulgaria and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – In: Emmert, F., L. Hammer (eds.) The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. Hague: Eleven International Publishing and Boom Uitgevers, 2012
 34. EU Citizen – Market Agent, Political Player or a New Dimension of the Personal Identity. Is There any Chance of a „Supranational Nation” on the EU Level?” – In: Snyder, F., D. Thym (eds.) Europe – a Continent of Immigration? Legal Challenges in the Construction of European Migration Policy. Brussels: Bruylant, 2011, (p. 405-431)
 35. The Governmental System of the Republic of Bulgaria – In: Chronovski, N., J.Petretei, T. Drinoczi (eds.) Governmental Systems of Central and Eastern Europeam States. Warsaw: Kluwer Polska, 2011 (съвместно с Е. Танчев)
 36. Университетското образование в областта на правата на човека в България - състояние, проблеми и переспективи. - сп. Правата на човека, № 4 (с. 7-18)
 37. Вето актьорите в историята на българския конституционализъм, сп. Съвременно право, 2010, № 2 (с. 40-59)
 38. Разделението на властите и вето актьорите в съвременния конституционализъм. Опит върху актуалните измерения на институционализацията на властовата динамика. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Първи том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 132-174)
 39. Същност и типология на конституционния консенсус. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Втори том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 188-224)
 40. Теорията за вето актьорите като допълваща аналитична концепция в конституционното право, сп. Съвременно право, 2009, № 6 (с. 59-74)
 41. The Distribution of External Power Competences in the Contemporary Bulgarian Constitutional Model. –In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 2, 2009. (p. 44-57)
 42. Ограничители на партийния политически плурализъм в съвременния български конституционен модел, сп. Съвременно право, 2009, № 3 (с. 7-21)
 43. Конституционната комуникация в съвременния български конституционен модел. – в: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Втори том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009 (с. 145-175)
 44. Българската конституционна демокрация – типология и историческо развитие. - в: 130 години български конституционализъм –проблеми и тенденции. Първи том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009. (с. 149-174)
 45. Forms on the Borders of Statehood – Confederations, “Confederal Federations” and International Regimes with Confederal Character. – In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 1, 2009. (p. 55-68)
 46. Constitutional Paradigm Revisited. Looking at the Lisbon Treaty with the Eyes of Magritte - In: Pernice E., E. Tanchev (eds.) - “Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, Baden Baden, 2008, Nomos. (в съавторство с М. Wendel M. и M. Angelov) (p. 226 - 242)
 47. Правна уредба на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, сп. Правен преглед, 2008, № 1 (с. 13-31)
 48. Унитарната форма на държавно устройство, сп. Съвременно право, 2008, № 2 (с. 40-56)
 49. Конституционният модус на федерализма, сп. Съвременно право, 2008, № 1 (с. 28-44)
 50. Constitutional Gradualism: Adapting to EU Membership and Improving the Judiciary in the Bulgarian Constitution, “European Public Law”, Vol. 14, Issue 1/March 2008 (в съавторство с Е. Танчев) (p. 3-19)
 51. E-democracy - Problem Solver, Problem Maker or a New Dimension of Constitutional Democracy? - In: ISC “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, 2008, VFU (p. 122-131)
 52. Конституционна кодификация и некодифицирани конституции. – Law journal of NBU, год III, 2008, № 1, http://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Belov.pdf
 53. Конституционноправни проблеми на теорията и практиката на пряката демокрация в Швейцария, сп. Правна мисъл, 2007, № 3 (с. 77-93)
 54. Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на пряка демокрация, сп. Общество и право, 2007, № 7 (с. 31-51)
 55. Конституционноправни институти за участие на гражданите “на входа” на нормотворческия процес, сп. Правен преглед, 2007, № 1 (с. 174-190)
 56. Функции на пряката демокрация, сп. Съвременно право, 2006, № 6 (с. 23-41)
 57. Вътрешнопартийната демокрация в светлината на съвременния немски конституционен модел – В: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на НБУ. С: Фенея, 2006 (с. 424-436)
 58. Същност и правно значение на партийните устави и партийните програми по немското конституционно право. - сп. Правен преглед, 2006, № 1 (с. 27-38)
 59. За някои философски аспекти на функциите на международното трудово право, сп. Съвременно право, 2004, № 4 (с. 64-73)
 60. Правната и социалната философия в началото на XXI век през призмата на XXI световен конгрес на IVR, сп. Съвременно право, 2004, № 1 (с. 85-90)
 61. Телеологични теории за наказанието, сп. Философия, 2003, № 2 (с. 17-23)
 62. Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция, сп.Съвременно право, 2002, № 5 (с. 94-99)
 63. Основни проблеми на детската порнография в Интернет, сп. Педагогика, 2002, № 3 (с. 65-77)

Преводи

Пернис, И. Теория и практика на европейския конституционен съюз. – В: Юбилеен сборник на Департамент „Право“ на НБУ. С.: Издателство на НБУ и Фенея, 2006. (превод от немски език)

Научни редакции

Йотов, Ст. (съст.) Субективните права. Германски визии. Юрген Хабермас, Никлас Луман, Ханс Келзен, Хелмут Коинг, Карл Ларенц, Роберт Алекси. С: Критика и хуманизъм, 2016